Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor

Slovo ředitele

SŠTO Dačice patří v regionu k tradičním centrům vzdělávání s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1894. Zahrnuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště. Škola nabízí pod jednou střechou široké spektrum oborů, stupňů a forem (denní, dálkové individuální ) vzdělání s maximální možnou prostupností.

Kromě tradičního vzdělání máme pro absolventy a veřejnost připravenou nabídku dalšího vzdělávání a jsme v rámci projektu UNIV 2 Kraje centrem celoživotního učení.

Díky moderní výuce a používáním moderních technologií se naši absolventi s úspěchem uplatňují na trhu práce a studují na vyšších typech škol. Kvalitní vzdělávání bylo v prvním roce zavedení státních maturit korunování nadprůměrným úspěchem u statní maturitní zkoušky. Spolupracujeme s významnými zaměstnavateli v regionu. Hlavním vzdělávacím partnerem je strojírenská společnost TRW-DAS a.s. Dačice.

Škola poskytuje žákům a rodičům kompletní on-line služby ( žákovská knížka, on-line zprávy a videa, informační služby apod.). Žáci mají k dispozici unikátní Studijní a informační centrum, moderní jazykové učebny a učebny vybavené audiovizuální a projekční technikou. Jako podporu výuky využíváme moderní systém e-learningu, jinými slovy možnost částečného studia na internetu. Učebny odborného výcviku splňují maximální technologické a bezpečností předpoklady pro úspěšnou výuku žáků. K dispozici je sportovní hala, přilehlý sportovní areál a ubytování na DM.

Jsme otevřená instituce, přijďte se za námi podívat, budeme se Vám osobně věnovat. Pokud se chcete o životě školy dozvědět více, sledujte pravidelně webové stránky www.issto.cz a www.skolatrochujinak.cz.

S pozdravem a Na shledanou

Ing. Pavel Kopačka
ředitel školy


HISTORICKÉ MINIMUM V DATECH


HISTORIE ŠKOLY V DATECH

* 8.10. 1894 - počátky odborného školství v Dačicích; rozhodnutím c.k. ministerstva kultury a vyučování byla zahájena výuka v Průmyslové pokračovací škole; vyučovalo se v budově školy měšťanské; správcem školy byl jmenován Karel Kamenář, který se podstatně zasloužil o její vznik; v přípravném ročníku se začalo učit 118 žáků

* 1914 - 1918 - po dobu první světové války byla výuka na škole přerušena (důvodem bylo zastavení státních subvencí i to, že někteří členové sboru byli povoláni na frontu)

* prosinec 1944 - červen 1945 - ani na sklonku druhé světové války se na škole nevyučuje školní rok 1945 - 1946 - vyučování je obnoveno v 6 třídách se 129 žáky; v průběhu školního roku se však nepodařilo prosadit zřízení samostatné učňovské školy, škole tak začíná hrozit zánik

* školní rok 1946 - 1947 - v jeho průběhu jsou žáci školy postupně převedeni do učňovských škol v Třešti, Telči a Bílovicích

* 28. 6. 1947 - vyučování na škole je oficiálně ukončeno

* 1. 9. 1961 - po čtrnáctileté přestávce je v Dačicích obnovena odborná učňovská škola; je otevřena jako pobočka UŠ v J. Hradci; její zřízení je motivováno nutností připravovat kvalifikované dělníky pro závod OZAP; výuka je zahájena v budově bývalé ZDŠ, v dnešní Neulingerově ulici; v prvním ročníku se začalo učit 20 soustružníků a 16 frézařů; školu začal řídit Josef Pšenčík

* 1965 - vedle soustružníků a zámečníků se na škole začínají připravovat i budoucí frézaři a nástrojaři

* školní rok 1969 - 1970 - rozhodnutím JčKNV v Č. Budějovicích získává škola statut samostatné učňovské školy; v 7 třídách se učí strojní zámečníci, soustružníci kovů a frézaři, celkem 163 učni

* 1. 9. 1978 - škola se transformuje v neúplné střední odborné učiliště strojírenské; je zaveden nově koncipovaný obor Obráběč kovů (posílením výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů je vyučencům umožněno další studium a plynulý přestup na SŠ pro pracující, tedy složení maturitní zkoušky), obor se na škole vyučuje dodnes

* 1. 9. 1979 - škola se stává zcela samostatným SOU strojírenským

* 1. 9. 1980 - do provozu je uveden domov mládeže s kapacitou 60 lůžek

* od 1. 9. 1981 - na škole je možno se vyučit v nových oborech Strojní mechanik (výuka ukončena v r. 1997) a Prodavač motorových vozidel ( výuka ukončena v r. 1992)

* 1. 9. 1983 - je zavedena výuka v nově koncipovaném čtyřletém učebním oboru s maturitou Mechanik seřizovač; oboru se na škole vyučuje dodnes
* 30. 6. 1983 - na škole se končí s výukou v oborech Strojní zámečník, Soustružník kovů a Univerzální frézař

* 1. 9. 1984 - začíná se vyučovat v nově postavené budově školy ve Strojírenské ulici; budova slouží

* svému účelu dodnes; začíná vyučovat ve tříletém učebním oboru Strojní mechanik (výuka ukončena v r. 1997)

* od 1. 9. 1985 - na škole je možné se vyučit v dvouletém učebním oboru Strojírenská výroba (výuka končí v r. 1992) a v maturitním oboru Provozní technika (obor se studuje v různých formách dodnes, v současnosti je studium tříleté)

* 1. 9. 1987 - začíná se vyučovat i ve druhém pavilónu nové školní budovy ve Strojírenské ulici; jako součást areálu školy začíná fungovat i nová, moderní tělocvična

* 1. 7. 1991 - rozhodnutím Ministerstva průmyslu ČSR se stává SOUS Dačice státní příspěvkovou organizací

* od 1. 9. 1991 - je možno se na škole vyučit v oboru Nástrojař (výuka ukončena v r. 1995) a studovat dálkově v dvouletém oboru s maturitou Strojírenství (vyučuje se dodnes, v současnosti je tříletý)

* 1. 9. 1992 - začíná se vyučovat v oborech Prodavač smíšeného zboží (tříletý, vyučuje se dodnes), Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (automechanik, tříletý obor, výuka ukončena v r. 2001) a Obchodní pracovník (čtyřletý s maturitou, výuka ukončena v r. 1996)

* od 1. 9. 1993 - na škole se začíná vyučovat v oboru Obchodník (pětiletý s maturitou, výuka ukončena v r. 2002), tříletém učebním oboru Truhlář (vyučuje se dodnes) a tříletém učebním oboru lektromechanik ( vyučuje se dor. 1996, v současnosti je nahrazen oborem Elektrikář ); postupně dochází k výrazné změně ve skladbě vyučovaných oborů, vedle tradičních strojírenských se stále podstatněji uplatňují i obory jiné, zejména se zaměřením ekonomickým

* 1. 9. 1994 - od tohoto data nese škola nový název Integrovaná střední škola technická a obchodní a získává status střední odborné školy v souvislosti se zavedením oboru Management - asistent podnikatele (čtyřletý s maturitou, výuka ukončena v r. 2001) a oboru Strojírenství (čtyřletý s maturitou, vyučuje se dodnes); škola se tak stává výchovně-vzdělávacím zařízením slučujícím v sobě střední odborné učiliště a střední odbornou školu; od tohoto data je také možno na škole studovat dálkově ve dvouletém nástavbovém studiu obor Technickohospodářské a správní činnosti (ukončeno maturitou, v oboru se vyučuje dodnes, v současnosti je tříletý) a tříletém učebním oboru Technickoadministrativní pracovník (výuka ukončena v r. 1998)

* 1. 9. 1998 - začíná se vyučovat ve čtyřletém maturitním oboru Obchodník (výuka ukončena v r.2003)

* 1. 9. 2000 - začíná se vyučovat ve čtyřletém maturitním oboru Obchodně podnikatelská činnost, oboru se na škole vyučuje dodnes; současně se začínají učit první žáci ve tříletém oboru Aranžér

*27. 11. 2001 - škola se stává příspěvkovou organizací Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

*2004 - začíná se rozvíjet mezinárodní spolupráce s partnerskou školou ve Waidhofenu

*2005 - ředitelem školy se stává Ing. Pavel Kopačka

*2005/2006 - ve škole je vytvořeno nové CNC centrum; mění se koncepce nosného oboru Mechanik seřizovač
- je vybudována nová výdejna jídel v části domova mládeže, probíhá rekonstrukce sociálních zařízení a výměna osvětlení v tělocvičně
- od 1. 1. 2006 se název školy mění na Střední škola technická a obchodní

*2006/2007 - od září 2006 se oficiálním vzdělávacím partnerem SŠTO stává firma TRW - DAS
- škola se stává centrem výuky nástavbového studia ve východní části Jihočeského kraje
- od tohoto školního roku zahajují žáci 1. ročníků studium na škole absolvováním tzv. adaptačního týdne

*2007/2008 - v dubnu 2008 se družstvo studentů oboru Mechanik seřizovač umisťuje v konkurenci dalších 23 škol z celé republiky na 4. místě na soutěži v programování CNC strojů v Třebešíně

*2008/2009 - od tohoto školního roku motivuje partnerská firma TRW ? DAS nejlepší studenty a učně strojírenských oborů prospěchovými stipendii a věcnými dary

*2009/2010 - začíná vycházet nový školní občasník TERMIT; časopis přináší novinky ze školního života, připomínky významných kulturních výročí, upoutávky na zajímavé filmy, ale i ukázky ze zajímavých slohových prací žáků nebo křížovky a kvízy
- ve spolupráci s Jihočeským krajem je realizován projekt Snížení energetické náročnosti budovy školy a domova mládeže s náklady bezmála 25 mil Kč; probíhá zásadní a komplexní rekonstrukce školních budov
- škola má nové logo a mění se vizuální styl školy
- probíhají oficiální oslavy 30 let od vzniku samostatného učiliště (od zřízení samostatného SOU strojírenského v roce 1979)
- ve škole je zahájena realizace 3letého projektu Studijního a informačního centra (SIC)
- žáci školy se začínají pravidelně účastnit celorepublikových kol soutěže ENERSOL; žákovské projekty prezentované v celonárodní přehlídce se týkají témat obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor a snižování emisí v dopravě; výborných výsledků dosáhli v roce 2010 R. Zábranský a D. Hoffman (s pracemi o malých vodních elektrárnách a fotovoltaické elektrárně v Karlově u Dačic); velmi dobře reprezentovali školu na přehlídce v roce 2011 R. Přikryl a R. Beranovský; koordinátory žákovských prací byli Ing. V. Jelínek a P. Novák

*2010/2011 - na začátku školního roku pokračuje další etapou kompletní rekonstrukce školy; adaptují se sociální zařízení a šatny v tělocvičně, je vybudován nový sklad na tělocvičné nářadí a renovována podlahy tělocvičny i kabinet tělesné výchovy
- finišuje projekt SILVA NORTICA zaměřený na rozvoj příhraniční spolupráce se studenty Obchodní akademie ve Waidhofenu; v rámci projektu vytvářeli studenti projektovou práci srovnávající životní styl, zájmy a hodnotovou orientaci českých a rakouských studentů; práce byla v květnu 2011 oficiálně předána rakouskému velvyslanci v ČR v průběhu třídenní společné kulturně vzdělávací akce v Praze, jejíž součástí byla i reciproční výuka češtiny a němčiny; v červnu 2011 byla projektová práce prezentována jak na SŠTO, tak na OA ve Waidhofenu

*2011/2012 - 1. září 2011 je zahájena výuka v novém tříletém učebním oboru Kadeřník a nástavbovém maturitním oboru Provozní technika
- na začátku roku 2012 probíhalo na škole pilotní ověřování programu Aranžérské a dekorační dovednosti, vytvořeného v rámci projektu UNIV 2 Kraje; program kurzu se skládal ze 4 samostatných modulů (Aranžování a úprava výkladních skříní, Sezónní dekorace, Úprava interiéru a Základy floristiky), cílovou skupinu tvořilo 13 uchazeček, při jejichž výběru spolupracovala škola s Úřadem práce v Dačicích
- v rámci projektu E-learning, spolufinancovaného z rozpočtu EU, byla v roce 2012 ve škole vytvořena specializovaná učebna E-learning Room - Wifi Free, určená primárně pro práci žáků se školním e-learningovým portálem; slouží zejména odborné výuce, pro on-line i off-line konzultace a umožňuje žákům využívat ve škole vlastních notebooků, ipadů a tabletů; učebna je vybavena učitelským počítačem, wifidataprijektorem i reprosoustavou
- na jaře roku 2012 vítězí ve veřejné soutěži na vytvoření loga projektu Dačice - zdravé město návrh týmu aranžérek pod odborným vedením Mgr. J. Čajky; druhý nejúspěšnější návrh vytvořila rovněž žákyně oboru Aranžér Markéta Kubešová.
- v únoru 2012 byl ukončen tříletý projekt Studijního a informačního centra, realizovaný v rámci programu Vzdělání pro konkurenceschopnost; během projektu se podařilo vybudovat moderní SIC se studovnou, počítačovou učebnou i novou nadstandardně vybudovanou odbornou knihovnou; knihovní fond byl rozšířen o více než 1500 nových inventárních jednotek (nejen knih, ale i DVD a dalších multimédií) v celkové hodnotě 624 034 Kč
- v roce 2012 byl ve škole v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dokončen 3letý Projekt E - learning; jeho cílem bylo zkvalitnit a zatraktivnit školní výuku; zavedení e-learningu bylo sice iniciováno zejména požadavky studentů dálkového studia, cílovou skupinou projektu však tvořili všichni žáci školy; formou e-learningu (zjednodušeně řečeno "studia přes internet") byly postupně zpracovány různé druhy učebních materiálů, zej pro výuku odborných předmětů; výstupem projektu byl především vznik e-learningového portálu a manuálů jednak pro tvorbu a správu e-learningových kurzů, jednak manuálů pro uživatele, poskytujících informace, jak se dá se systémem pracovat

*2012/2013 - od 1. 9. 2012 se na škole vyučuje v jednoletém učebním oboru Elektrikář (se zaměřením Elektromontér); obor je určen absolventům tříletých učebních oborů, příp. čtyřletých učebních oborů s maturitou, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci; otevření nového oboru reaguje na aktuální potřeby pracovního trhu a umožňuje absolventům širší uplatnění v praxiZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy:
Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Součásti školy:
Střední odborná škola technická a obchodní, Dačice
Střední odborné učiliště technické a obchodní, Dačice
Školní jídelna - výdejna

Kapacita:
Střední odborná škola technická a obchodní 750 žáků
Školní jídelna - výdejna 220 žáků


IZO:
Střední odborná škola technická a obchodní 107 830 086
Školní jídelna - výdejna 163 103 054


Adresa: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
Číslo telefonu: 384 420 096
Číslo faxu: 384 420 096
E-mail: info@issto.cz
Web: www.issto.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 13 503 308
Číslo účtu: 181548541/0300
Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Právní forma: kraj
Statutární orgán:Ing. Pavel Kopačka
IČO: 70 890 650
Adresa: U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice


Ředitel SŠ TO Dačice:
Jméno, příjmení, titul: Pavel Kopačka, Ing.

Datum zařazení do sítě:
1. 7. 1991

Školská rada:
Datum zřízení: 6. 5. 2011
Předseda: Dvořáková Milena, Ing.
Členů: 3

Aktuální složení školské rady

Počet žáků k 30. září 2012:
320/18 denní/dálkové


ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZŘIZOVACÍ LISTINY
ve znění ke dni 1. ledna 2015
Jihočeský kraj
U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ 70890650
zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou
dále jen ?zřizovatel?
v y d á v á
tuto
Zřizovací listinu
příspěvkové organizace
Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
schválenou usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 92/2001/ZK ze dne 27. 11. 2001, ve znění
dodatku č. 1 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 98/2002/ZK ze dne 16. 4. 2002,
dodatku č. 2 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 260/2003/ZK ze dne 14. 10. 2003,
dodatku č. 3 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 103/2004/ZK ze dne 30. 3. 2004,
dodatku č. 4 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 257/2005/ZK ze dne 13. 9. 2005,
dodatku č. 5 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 276/2006/ZK ze dne 17. 10. 2006,
dodatku č. 6 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008,
dodatku č. 7 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 62/2008/ZK-2 ze dne 22. 12. 2008,
dodatku č. 8 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 445/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009,
dodatku č. 9 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 28/2011/ZK-20 ze dne 15. 2. 2011,
dodatku č. 10 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 233/2012/ZK-32 ze dne 26. 6. 2012,
dodatku č. 11 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2012/ZK-32 ze dne 26. 6. 2012,
dodatku č. 12 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 304/2014/ZK-12 ze dne 18. 9. 2014

Článek 1
Označení zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Organizace byla převedena na Jihočeský kraj na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

Článek 2
Název a sídlo organizace
Název organizace: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Sídlo organizace: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
Identifikační číslo: 13503308

Článek 3
Hlavní účel a předmět činnosti
Hlavním účelem organizace je: Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci.
Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem.
Organizace dále poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. Zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy.
Předmět činnosti: Organizace vykonává činnost střední odborné školy, středního odborného učiliště, domova mládeže a školní jídelny - výdejny.

Článek 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný radou kraje.
Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.

Článek 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen svěřený majetek)
Svěřený majetek v členění na nemovitý majetek, movitý majetek, zásoby, finanční majetek, práva a závazky je uveden v Příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.

Článek 6
Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena.
Organizace je povinna svěřený majetek:
-efektivně a ekonomicky účelně využívat,
-pečovat o jeho ochranu a zvelebování,
-provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy,
-hospodařit s ním v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

Veškerý majetek (včetně majetku získaného vlastní činností, darem) nabývá pro svého zřizovatele.
Podrobnější vymezení práv a povinností je uvedeno v příloze č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Organizace je povinna se řídit vnitřními předpisy Jihočeského kraje, pokud je v nich uvedeno, že jsou určeny jako závazné i pro činnost příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem a že takový předpis se současně považuje za vnitřní předpis příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem.

Článek 7
Doplňková činnost
Povolené okruhy doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod; Ubytovací služby; Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti), Zámečnictví, nástrojařství; Truhlářství, podlahářství; Holičství, kadeřnictví.

Článek 8
Doba, na kterou je organizace zřizována
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
V Českých Budějovicích, dne 27. 11. 2001
Mgr. Jiří Zimola v. r.
hejtman Jihočeského kraje
Úplné znění zřizovací listiny vydal dne 1. ledna 2015
Jihočeský kraj ? krajský úřad
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Hana Šímová v. r.
Poznámka: Jednotlivé Doplňky přílohy č. 1 majetku dle příslušných dodatků zřizovací listiny jsou v listinné formě k nahlédnutí v příslušné příspěvkové organizaci.

Příloha č. 2
Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

1. Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem (dále jen ?majetek?), uvedeným v Příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem výlučně pro svého zřizovatele, i s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanizmů.

2. Ke svěřenému majetku má následující práva a povinnosti:
2.1 Využívat veškerý majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka.
2.2 Pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku.
2.3 Provádět zákonné revize a kontroly majetku.
2.4 Provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele.
2.5 Umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá.
2.6 Provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
2.7 Vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 80 tis. Kč včetně, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek.
2.8 Uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace v souvislosti s činnostmi uvedenými v čl. 3 zřizovací listiny a povolenými doplňkovými činnostmi v čl. 7 zřizovací listiny podle skutečné potřeby organizace.
2.9 Provádět běžné opravy, údržbu a zajišťovat investiční potřeby majetku.
2.10 Samostatně zadávat veřejné zakázky, vybírat nejvhodnější nabídky a uzavírat příslušné
smlouvy v souladu s limity stanovenými vnitřními předpisy zřizovatele pro zadávání veřejných zakázek (veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby neinvestičního a investičního charakteru).
2.11 Při nakládání s majetkem jednat a samostatně zastupovat zřizovatele v právních vztazích, zastupovat zřizovatele v řízeních před soudy a orgány státní správy zejména podle:
-zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
-zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
-zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, v rámci daném schválenou územně plánovací dokumentací pro území kraje a zájmy Jihočeského kraje jako vlastníka dotčených nemovitostí,
-zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech evidence motorových vozidel,
-zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
-zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělování souhlasu vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
-zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
-zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
-zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
-zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

3. Práva a povinnosti organizace k nemovitému majetku:
3.1. Využívat majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině. Příspěvková organizace nesmí majetek bez souhlasu zřizovatele zcizit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, ani jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob založených za účelem podnikání.
3.2. Oznámit neprodleně zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace.
3.3. Zpracovávat plán obnovy dlouhodobého hmotného majetku a předkládat jej zřizovatelskému odboru podle jeho pokynů.
3.4. Uzavírat dohody o narovnání, týkající se nemovitého majetku, pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
3.5. Uzavírat smlouvy o nájmu týkající se nebytových prostor, nebytových objektů, prostor sloužících k podnikání, pozemků, a smlouvy o pronájmu reklamních ploch na dobu určitou, maximálně na dobu pěti let, s výpovědní dobou 2 měsíce, smlouvu lze vypovědět před uplynutím doby nájmu z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., (dále jen NOZ) i bez uvedení důvodu.
3.6. Uzavírat smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, maximálně na dobu 5 let, a na dobu neurčitou, s tím, že nájemní vztahy k bytům, zejm. jejich vznik, změny, zánik, práva a povinnosti, se budou řídit ustanoveními NOZ. Podnájem bytu bez souhlasu pronajímatele je vyloučen.
3.7. Uzavírat pachtovní smlouvy týkající se nebytových prostor, nebytových objektů a pozemků na dobu určitou maximálně na dobu deseti let, s výpovědní dobou 2 měsíce, smlouvu lze rovněž vypovědět před uplynutím doby pachtu ze zákonných důvodů i bez uvedení důvodu. U pachtu zemědělských pozemků je stanovena výpovědní lhůta maximálně na dobu 12 měsíců.
3.8. Uzavírat smlouvy o nájmu či pachtovní smlouvy týkající se nebytových prostor, nebytových objektů, pozemků, a smlouvy o pronájmu reklamních ploch na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, smlouvu lze vypovědět i bez uvedení důvodu.
3.9. Uzavírat smlouvy o výpůjčce s právnickými osobami zřizovanými a zakládanými krajem, na dobu určitou, maximálně na dobu osmi let.
3.10. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3.11. Právo ukončit smlouvy výpovědí bez výpovědní doby zůstává zachováno za podmínek stanovených NOZ.

4. Práva a povinnosti organizace k movitému majetku:
4.1. Pořizovat, vypůjčovat a půjčovat, najímat a pronajímat majetek v pořizovacích cenách nedosahujících 1 mil. Kč bez DPH v jednotlivých případech bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele a v souladu s vnitřním předpisem organizace.
4.2. Nabývat movitý majetek darem (peněžním i nepeněžním) pro svého zřizovatele v hodnotě do 200 tis. Kč včetně v jednotlivých případech bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
4.3. Vyřazovat, likvidovat a prodávat majetek do výše zůstatkové hodnoty majetku 50 tis. Kč včetně v jednotlivých případech, bez předchozího písemného- souhlasu zřizovatele, pokud tento majetek nebude upotřebitelný v ostatních právnických osobách zřizovaných a zakládaných krajem.Zřizovací listina ke stažení

Zapsal(a): polo poslední úprava: Úterý 12 of května, 2015 [06:03:04 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware