Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 OBORU:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání


A. Přijímací zkouška se koná - CJL - 45 min - maximální bodové hodnocení 30 bodů - váha 54,5%.

Ředitel Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném školství (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů o konání přijímací zkoušky, v rámci přijímacího řízení na šk. rok 2015/2016, pro výše uvedený obor.

Zkouška se uskuteční v písemné formě - 1. termín: středa 22.4.2015 - v 9.00 hod. v budově školy
2. termín: čtvrtek 23.4.2014 - v 9.00 hod. v budově školy

Maximální počet přijatých uchazečů 30.

Zájemce o studium tohoto oboru si vybere, který den se zúčastní přijímací zkoušky a tuto skutečnost označí na přihlášce v kolonce - termín přijímací zkoušky. Na zvolený termín bude pozván.

Podrobnější informace obdrží přihlášení uchazeči, nebo jejich zákonní zástupci v souladu s platnými legislativními předpisy spolu s pozvánkou k vykonání přijímacích zkoušek nejpozději 14 dní před jejich konáním.

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v uvedeném termínu nedostaví a jeho neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanovém pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději jeden měsíc od konání přijímací zkoušky.


B. Prospěch - maximální bodové hodnocení 25 bodů - váha 45,5%.

- Výpočet celkového průměru z jednotlivých průměrů všech známek za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8. ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,01)
- Celkovému průměru bude přiřazen odpovídající počet bodů (tabulka) max. 25 bodů.

Doplňková kritéria
- V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. Počet bodů u přijímací zkoušky
2. Celkový průměrný prospěch z matematiky, českého a cizího jazyka z jednotlivých průměrů známek z matematiky, českého a cizího jazyka za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,1 )
3. Celkový průměrný prospěch z českého a cizího jazyka z jednotlivých průměrů známek z českého a cizího jazyka za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,1)
4. Celkový průměrný prospěch z cizího jazyka a matematiky z jednotlivých průměrů známek z cizího jazyka a matematiky za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,1)
5. Celkový průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky z jednotlivých průměrů známek z českého jazyka a matematiky za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,01)
6. Celkový průměrný prospěch z cizího jazyka za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,01)
7. Celkový průměrný prospěch z českého jazyka za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,01)
8. Celkový průměrný prospěch z matematiky za 1.pololetí 8.ročníku, 2.pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku základní školy. (s přesností na 0,01)
Tabulka - vyhodnocení bodů za prospěch
Průměr Body
1,00 - 1,09 25
1,10 - 1,19 24
1,20 - 1,29 23
1,30 - 1,39 22
1,40 - 1,49 21
1,50 - 1,59 20
1,60 - 1,69 19
1,70 - 1,79 18
1,80 - 1,89 17
1,90 - 1,99 16
2,00 - 2,09 15
2,10 - 2,19 14
2,20 - 2,29 13
2,30 - 2,39 12
2,40 - 2,49 11
2,50 - 2,59 10
2,60 - 2,69 9
2,70 - 2,79 8
2,80 - 2,89 7
2,90 - 2,99 6
3,00 - 3,09 5
3,10 - 3,19 4
3,20 - 3,29 3
3,30 - 3,39 2
3,40 - 3,49 1
3,50 - 5,00 0Celkový maximální počet bodů v přijímacím řízení je 55.
Pořadí v přijímacím řízení bude stanoveno od nejvyššího celkového počtu bodů k nejnižšímu celkovému počtu bodů.Dne 30. ledna 2015 Ing. Pavel Kopačka
ředitel školy


Příloha:
Informace k přijímací zkoušce

Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 22 of ledna, 2015 [14:29:35 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware