Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2015/2016

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2015. Uchazeči o jiné formy vzdělávání (dálkové) podávají přihlášky do 20. března 2015.
Pokud se přijímací zkouška v 1. kole koná, ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Pokud se přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2015.
Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.


Termíny:

Denní forma vzdělávání
- přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2015
- v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky pro maturitní obory (Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání) jednotně ve dnech 22. a 23. 4. 2015
- do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek
Nástavbové studium dálková forma
- přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 20. března 2015, přijímací zkouška se nekoná
- zápisový lístek - NE
Nástavbové studium denní forma
- přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2015, přijímací zkouška se nekoná
- zápisový lístek - NE
Jednoleté zkrácené studium denní forma
- přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2015, přijímací zkouška se nekoná
- zápisový lístek - NE


Pokyny k vyplňování přihlášky ke vzdělávání - tříleté i čtyřleté obory

Stáhněte si přihlášku ZDE

Přední strana přihlášky - vyplní uchazeč, zákonný zástupce nebo základní škola
Pro školní rok 2015/2016 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk).

Nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělání uvádějí 2 školy ( a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu, druhou školu nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Do kolonky ?Termín přijímací zkoušky? na přihlášce se uvádí termíny ?školní? přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem školy. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů ve vyhlášení pilotního ověřování (je pevně dán).

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání musí být u těchto oborů: Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Truhlář, Kadeřník

Zadní strana přihlášky

Uchazečům, kteří se hlásí ze základní školy - vyplní příslušná škola

Ostatní uchazeči
1. Uvedete chování a prospěch z povinných vyučovacích předmětů na základní škole ( 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku).
2. Průměrný prospěch počítáte ze všech povinných předmětů (bez chování) na dvě desetinná místa podle třetího místa (jestliže je na třetím místě 5 zaokrouhlíte na druhém místě nahoru).
3. Doložíte ověřené kopie (z matriky) vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní školy
4. Nutný podpis uchazeče

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení ( pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na níž se přihláška podává.

Přihlášku je nutno odevzdat do 15.3.2015 osobně ve škole a nebo zaslat poštou na adresu:
název školy: Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304
adresa školy: Strojírenská 304, 380 01 Dačice

Pokyny k vyplňování přihlášky ke vzdělávání - nástavbové studium - denní i dálkové

Stáhněte si přihlášku ZDE

Přední strana přihlášky - vyplní uchazeč, zákonný zástupce

Potvrzení lékaře - NE

Zadní strana přihlášky

Uchazečům, kteří nemají ukončený tříletý učební obor závěrečnou zkouškou s výučním listem (obor H) - vyplní příslušná škola (obor, ze kterého se uchazeč hlásí - kód a název, IZO školy, chování a prospěch z 1. a 2. ročníku za 2. pololetí a ze 3. ročníku za 1. pololetí, průměrný prospěch ze všech povinných předmětů (bez chování) zaokrouhlený na dvě desetinná místa, datum závěrečné zkoušky, podpis ředitele a kulaté razítko.
Do 15.7.2015 nutno doložit ověřenou kopii z matriky - vysvědčení ze 3. ročníku, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolventi naší školy kopie nemusí ověřovat.

Uchazeči, kteří mají již ukončený tříletý učební obor závěrečnou zkouškou s výučním listem (obor H) - vyplní uchazeči (obor, ve kterém je uchazeč vyučen - kód a název, IZO školy, chování a prospěch z 1. a 2. ročníku za 2. pololetí a ze 3. ročníku za 1. pololetí, průměrný prospěch ze všech povinných předmětů (bez chování) zaokrouhlený na dvě desetinná místa podle 3. místa (jestliže je na 3. místě číslo 5 zaokrouhlíte na 2. místě nahoru), datum závěrečné zkoušky a podpis uchazeče).

K přihlášce doložíte tyto doklady: ověřenou kopii z matriky - vysvědčení 1. ročník, vysvědčení 2. ročník, vysvědčení 3. ročník, vysvědčení o závěrečné zkoušce (jestliže bylo vydáno) a výuční list. Absolventi naší školy kopie ověřovat nemusí.

Přihlášku je nutno odevzdat do 15.3.2015 (u denní formy vzdělání) a do 20.3.2015 (u dálkové formy vzdělání) osobně ve škole a nebo zaslat poštou na adresu:
název školy: Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304
adresa školy: Strojírenská 304, 380 01 Dačice

Pokyny k vyplňování přihlášky ke vzdělávání - jednoleté zkrácené studium

Stáhněte si přihlášku ZDE

Přední strana přihlášky - vyplní uchazeč, zákonný zástupce

Potvrzení lékaře - ANO

Zadní strana přihlášky

Uchazečům, kteří nemají ukončený tříletý učební obor závěrečnou zkouškou s výučním listem (obor H) a nebo čtyřletý studijní obor maturitní zkouškou - vyplní příslušná škola (obor, ze kterého se uchazeč hlásí - kód a název, IZO školy, chování a prospěch z předposledního ročníku 1. a 2. pololetí a z posledního ročníku 1. pololetí, průměrný prospěch ze všech povinných předmětů (bez chování) zaokrouhlený na dvě desetinná místa, datum závěrečné zkoušky, podpis ředitele a kulaté razítko.

Do 15.7.2015 nutno doložit ověřenou kopii z matriky (absolventi tříletého učebního oboru) - vysvědčení ze 3. ročníku, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolventi čtyřletého studijního oboru doloží ověřenou kopii z matriky - vysvědčení 4. ročník a maturitní vysvědčení. Absolventi naší školy kopie nemusí ověřovat.

Uchazeči, kteří mají již ukončený tříletý učební obor závěrečnou zkouškou s výučním listem (obor H) a studijní čtyřletý obor maturitní zkouškou - vyplní uchazeči (obor, ve kterém je uchazeč vyučen - kód a název, IZO školy, chování a pospěch z předposledního ročníku 1. a 2. pololetí a z posledního ročníku 1. pololetí, průměrný prospěch ze všech povinných předmětů (bez chování) zaokrouhlený na dvě desetinná místa podle 3. místa (jestliže je na 3. místě číslo 5 zaokrouhlíte na 2. místě nahoru), datum závěrečné zkoušky a podpis uchazeče).

K přihlášce doložíte tyto doklady: ověřenou kopii z matriky - vysvědčení z předposledního a posledního ročníku, u učebních oborů ještě vysvědčení o závěrečné zkoušce (jestliže bylo vydáno) a výuční list, u studijních oborů - maturitní vysvědčení. Absolventi naší školy kopie nemusí ověřovat.

Přihlášku je nutno odevzdat do 15.3.2015 osobně ve škole a nebo zaslat poštou na adresu:
název školy: Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304
adresa školy: Strojírenská 304, 380 01 Dačice


Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 22 of ledna, 2015 [15:33:07 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware